CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 2957/UBND-NC ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổsung một sốđiều của Luật Ban hành văn bản QPPL

Thứ 3, 22/9/2020


Công văn số 1299 /UBND-NC ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nội dung không phù hợp tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND

Thứ 6, 17/5/2019


Báo cáo số 12/BC-NC 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 18/2/2019


Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 5, 31/1/2019


Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 21/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 4, 30/1/2019


Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 28/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v phê duyệt Kế hoạch công tác Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Chủ nhật, 27/1/2019


Công văn số 1234/STP-XD&KTVB ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết

Thứ 6, 14/12/2018Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang