CHUYÊN MỤC >> Chương trình phối hợp của tỉnh
Báo cáo số 75/BC-LĐLĐ ngày 21/11/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang

Kết quả 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn lao động tỉnh với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh guai đoạn 2013-2018

Thứ 3, 27/11/2018


Chương trình phối hợp số 19/CTPH-STP-HLHPN ngày 30//5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2022

Thứ 5, 5/7/2018


Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-ĐTNCSHCM giữa Ủy ban nhân dân tỉnh - Ban Chấp hành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2022

Thứ 2, 21/5/2018


Quy chế phối hợp số 02/QCPH-UBND ngày 28/12/2017 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang

Trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang

Thứ 4, 31/1/2018


Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TQ-BK ngày 02/01/2018 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn

Trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Bắc Kạn

Thứ 2, 15/1/2018Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang