CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp

Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Thứ 5, 31/1/2019


Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Thứ 3, 18/4/2017


Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 30/3/2017


Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp

Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thứ 4, 30/9/2015Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang