CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ

Về vị trí việc làm và biên chế công chức

Thứ 5, 11/6/2020


Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 10/12/2018


Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Thứ 6, 21/9/2018


Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thứ 6, 22/9/2017


Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Thứ 5, 3/8/2017


Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 25/7/2017Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang