CHUYÊN MỤC >> Văn bản tham gia ý kiến
Công văm số 984/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/9/2021 của Swor Tư pháp

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Thứ 2, 13/9/2021


Công văn số 934/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Sở Xây dựng về việc đề xuất hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ 6, 20/8/2021


Công văn số 861/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến đối với đềbnghị bãi bỏ Quyết định số 351/QĐ-CT

Thứ 3, 3/8/2021


Công văn số 858/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 3, 3/8/2021


Công văn số 807/STP-VP ngày 19/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân tỉnh

Thứ 6, 23/7/2021


Công văn số 586/SNV-CCVC ngày 05/7/2021 của Sở Nội vụ

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản

Thứ 3, 6/7/2021


Công văn số 515/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết

Thứ 6, 28/5/2021


Công văn số 242/STP-PBGDPL ngày 20/3/2020 cảu Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết của Sở Tài chính

Thứ 2, 23/3/2020


Công văn số 1279/STP-XD&KTVB ngày 27/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Thứ 2, 4/3/2019


Công văn số 114STP-XD&KTVB ngày 14/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

Thứ 6, 15/2/2019Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang