CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” năm 2019

Thứ 4, 5/6/2019


Công văn số 1540/UBND-NC ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Thứ 4, 5/6/2019


Công văn số 444/STP-PBGDPL ngày 22/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Thứ 5, 23/5/2019


Công văn số 417/STP- PBGDPL ngày 16/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v thực hiện chế độ báo cáo năm 2019

Thứ 3, 21/5/2019


Công văn số 1294/UBND-NC ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)

Thứ 6, 17/5/2019


Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Thứ 6, 17/5/2019


Công văn số 1090/UBND-NC ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019

Thứ 6, 26/4/2019


Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp

V.v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thứ 4, 17/4/2019


Công văn số 931/BTP-PBGDPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện Đề án tuyên truyền , phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn , pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp...

Thứ 4, 27/3/2019


Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 25/3/2019Tổng số: 82 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang