CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2741/UBND-ĐTXD ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thứ 6, 4/9/2020


Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 12/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"

Thứ 2, 17/8/2020


Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021

Thứ 6, 7/8/2020


Công văn số 2308/UBND-NC ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v lùi thời gian tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng chống tham nhũng

Thứ 3, 28/7/2020


Công văn số 2152/UBND-NC ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

Thứ 6, 17/7/2020


Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 8/7/2020


Công văn số 2328/BTP-PBGDPL ngày 29/6/2020 của Bộ Tư pháp

V/v lùi thời gian tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Thứ 3, 30/6/2020


Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương

Kết luận của Ban Bí Thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Thứ 3, 23/6/2020


Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 12/6/2020 của Sở Tư pháp

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020

Thứ 2, 15/6/2020


Hướng dẫn số 05/HD-BCA-V5 ngày 26/5/2020 của Bộ Công an

Hướng dẫn tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 2, 15/6/2020Tổng số: 100 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang