CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 417/STP- PBGDPL ngày 16/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v thực hiện chế độ báo cáo năm 2019

Thứ 3, 21/5/2019


Công văn số 1090/UBND-NC ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019

Thứ 6, 26/4/2019


Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp

V.v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thứ 4, 17/4/2019


Công văn số 931/BTP-PBGDPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện Đề án tuyên truyền , phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn , pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp...

Thứ 4, 27/3/2019


Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 25/3/2019


Công văn số 696/UBND-NC ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thứ 6, 22/3/2019


Kế hoạch số 709/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Công văn số 180/STP-PBGDPL ngày 07/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN

Thứ 6, 8/3/2019


Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch công tác Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Thứ 3, 5/3/2019Tổng số: 77 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang