CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 74 /UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành Bộ luật Lao động

Thứ 3, 12/1/2021


Kế hoạch số 141 /KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Thanh niên

Thứ 6, 8/1/2021


Công văn số 1095/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan

Thứ 5, 3/12/2020


Công văn số 3577 /UBND-NC ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khaithực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 16/11/2020


Công văn số 4107/BTP-PBGDPL ngày 05/11/2020 của Bộ Tư pháp

V/v tăng cường tổ chức thông tin ,phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan

Thứ 2, 9/11/2020


Công văn số 938/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/10/2020 của Sở Tư pháp

V/v hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Thứ 5, 22/10/2020Quyết định số 171/QĐ-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật” năm 2020

Thứ 7, 17/10/2020


Công văn số 2741/UBND-ĐTXD ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thứ 6, 4/9/2020


Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 12/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"

Thứ 2, 17/8/2020Tổng số: 108 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang