CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”

Thứ 2, 11/10/2021


Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”

Thứ 3, 5/10/2021


Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 04/10/2021 của Sở Tư pháp

Tuyên truyền pháp luật lưu động tại huyện Yên Sơn

Thứ 3, 5/10/2021


Công văn số 1077/STP-XDKTTHPL &PBGDPL ngày 27/9/2021 của Sở Tư pháp

V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thứ 2, 27/9/2021


Công văn số 1026/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Thứ 4, 15/9/2021


Công vắn số 279-CV/ĐUK ngày 06/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Về việc lãnh đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang – 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”

Thứ 3, 7/9/2021


Công văn số 980/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ 4, 1/9/2021


Công văn số 974/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)"

Thứ 3, 31/8/2021


Công văn số 51-CV/ĐU ngày 26/8/2021 của Đảng ủy Sở Tư pháp

Về việc tuyên truyền, sử dụng Báo Tuyên Quang điện tử

Thứ 6, 27/8/2021


Công văn số 3119/UBND-NC ngày 26//8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN

Thứ 5, 26/8/2021Tổng số: 144 | Trang: 1 trên tổng số 15 trang