CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng lương trước thời hạn cho bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 4, 3/4/2019


Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng lương trước thời hạn cho bà Lại Khoa Lâm - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Thứ 4, 3/4/2019


Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng lương trước thời hạn cho bà Nguyễn Ngọc Loan, chuyên viên Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 3/4/2019


Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra viên đối với bà Nguyễn Thị Vân, Chánh thanh tra Sở Tư pháp

Thứ 4, 3/4/2019


Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng lương đối với ông Nguyễn Văn Thăng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 4, 3/4/2019


Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử viên chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử công chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử viên chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử công chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Kế hoạch số 01/KH-ĐKTR ngày 18/02/2019 của Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc

Thứ 3, 26/2/2019Tổng số: 105 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang