CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 119/QĐ-STP ngày 30/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc tăng cường công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính -Văn phòng Sở Tư pháp

Thứ 4, 1/7/2020


Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 15/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc tiếp nhận công chức

Thứ 3, 16/6/2020


Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 12/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc quy định quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 15/6/2020


Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 10/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thôi trưng tập công chức làm việc tại Văn phòng Sở Tư pháp

Thứ 6, 12/6/2020


Quyết định số 102/QĐ-STP ngày 10/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách trúng tuyển viên chức năm 2019

Thứ 6, 12/6/2020


Quyết định số 104/QĐ-STP ngày 10/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức đi học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên K02-2020

Thứ 5, 11/6/2020


Công văn số 1740/UBND-NC ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Thứ 5, 11/6/2020


Thông báo số 24/TB-STP ngày 30/5/2020 của Sở Tư pháp

Danh sách người được tiếp nhận vào làm công chức SởTư pháp năm 2019

Thứ 2, 1/6/2020


Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử viên chức đi học Lớp Đào tạo nghề luật sư

Thứ 6, 22/5/2020


Quyết định số 93/QĐ-STP ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp

Về hình thức, nội dungkiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 4, 13/5/2020



Tổng số: 156 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang