CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 07/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp pháp lý hạng II và xếp lương đối với viên chức Vũ Thanh Thủy

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động công chức

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động công chức

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 74/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động công chức

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động công chức

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động cán bộ

Thứ 3, 7/4/2020


Quyết định số 70/QĐ-STP ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc điều động công chức

Thứ 3, 7/4/2020Tổng số: 128 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang