CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 213/QĐ-STP ngày 05/10/2021 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ 4, 6/10/2021


Quyết định số 214/QĐ-STP ngày 05/10/2021 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Ban Giám sát tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 6/10/2021


Quyết định số 235-QĐ/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh

Thứ 4, 15/9/2021


Quyết định số 73A/QĐ-PCC ngày 31/10/2019 của Phòng Công chứng số 1

Phe duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 8/9/2021


Quyết định số 194/QĐ-STP ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 2, 6/9/2021


Quyết định số 193/QĐ-STP ngày 31/8/021 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 4, 1/9/2021


Đề án số 03/ĐA-STP ngày 26/8/2021 của Sở Tư pháp

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 31/8/2021


Quyết định số 191/QĐ-STP ngày 26/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 2021-2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ 6, 27/8/2021


Công văn số 924/STP-VP ngày 18/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v rà soát,bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2021

Thứ 5, 19/8/2021Tổng số: 248 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang