CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 19/11/2017 của Thủ tưởng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Thứ 6, 23/3/2018


Báo cáo số 34/BC-STP ngày 19/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

Thứ 6, 23/3/2018


Công văn số 657/UBND-NC ngày 17/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện hiện Chỉ thị số 02- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 23/3/2018


Quyết định số 151/QĐ-STP ngày 20/11/2017 của Sở Tư pháp

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

Thứ 4, 22/11/2017


Báo cáo số 173/BC-STP ngày 02/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (Số liệu từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017)

Thứ 4, 9/8/2017


Công văn số 1621/UBND-NC ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 5/6/2017


Báo cáo số 34/BC-STP ngày 17/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017

Thứ 6, 24/3/2017


Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/12/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Thứ 6, 16/12/2016



Tổng số: 8 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang