CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Công văn số 1080/STP-VP ngày 27/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cung cấp danh mục văn bản về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ năm 2018-2021

Thứ 3, 28/9/2021


Báo cáo số 173/BC-STP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ 6, 20/8/2021


Công văn số 2548/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 26/7/2021


Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 07/5/2021 của Sở Tư pháp

Thực hiện Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Thứ 2, 10/5/2021


Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ 3, 2/3/2021


Quyết định só 30 /QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 9/2/2021


Báo cáo số 154/BC-STP ngày 19/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 7/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 106/BC-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (phục vụ chấm điểm năm 2019)

Thứ 2, 13/7/2020


Báo cáo số 128/BC-STP ngày 19/6/2020 của Sở Tư pháp

kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 6/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2020

Thứ 3, 23/6/2020


Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thứ 4, 10/6/2020Tổng số: 39 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang