CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Công văn số 313/STP-TTr ngày 16/4/2019 của Sở Tư pháp

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 4, 17/4/2019


Báo cáo số 51/BC-STP ngày 22/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 4, 3/4/2019


Công văn số 2750-CV/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 4, 3/4/2019


Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 7, 30/3/2019


Công văn số 665/UBND-NC ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính Trị

Thứ 5, 21/3/2019


Công văn số 128/STP-TTr ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v thực hiện Văn bản số 208-CV/BCĐTW về phòng, chống tham nhũng

Thứ 3, 19/2/2019


Công văn số 128/STP-TTr ngày 18/02/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v thực hiện Văn bản số 208-CV/BCĐTW về phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 18/2/2019


Công văn số 271/UBND-NC ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà

Thứ 3, 12/2/2019


Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 26/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thứ 5, 31/1/2019


Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 18/11/2018 cảu Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ 3, 4/12/2018Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang