CHUYÊN MỤC >> Đăng ký giao dịch bảo đảm
Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 13/2/2018


Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 23/1/2018


Công văn số 952/STP-HCTP ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 4, 18/10/2017


Công văn số 780/STP-HCTP ngày 07/9/2017 của Sở Tư pháp

V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thứ 6, 8/9/2017Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang