CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Kế hoạch số 20/KH-STP ngày 23/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Thứ 4, 24/4/2019


Quyết định số 929/QĐ-BTP ngày 18/4/2019 của Bộ Tư pháp

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 24/4/2019


Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Thứ 2, 8/4/2019


Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Vừa qua, tại Hội trường Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội Đoàn luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Luật sư...

Thứ 7, 30/3/2019


Công văn số 422/BTP-BTTP ngày 01/02/2019 của Bộ Tư pháp

V.v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư

Thứ 3, 26/2/2019


Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

Thứ 3, 26/2/2019Thông báo số 50/TB-STP ngày 11/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng luật sư Hoàng Thanh Kính và cộng sự

Thứ 2, 15/10/2018


Quyết định số 1298/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 13/6/2018


Quyết định số 21/QĐ-ĐLS ngày 05/12/2016 của Đoàn Luật sư Tuyên Quang

Quyết định về việc kết nạp thành viên Đoàn Luật sư

Thứ 2, 16/1/2017Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang