CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Quyết định số 1962/QĐ-BTP ngày 21/9/2020 của Bộ Tư pháp

về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 23/9/2020


Quyết định số 97/QĐ-STP ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 4, 3/6/2020


Quyết định số 1294/QĐ-BTP ngày 29/5/2020 của Bộ Tư pháp

V/v cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 11 cá nhân được miễn tập sự hành nghề luật sư

Thứ 2, 1/6/2020Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư

Thứ 2, 4/5/2020


Thông báo số 09/TB-LS ngày 10/4/2020 của Văn phòng luật sư Hoàng Minh

V/v chấm dứt hoạt động hành nghề luật sư

Thứ 6, 17/4/2020


Thông báo số 08/TB-STP ngày 14/02/2020 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 7, 15/2/2020


Kế hoạch số 35/KH-STP ngày 23/7/2019 của Sở Tư pháp

Kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 25/7/2019Quyết định số 08/QĐ-ĐLS ngày 16/4/2019 của Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang

Về việc kết nạp Luật sư Trần Hồng Lương

Thứ 5, 9/5/2019Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang