CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 227/BTNN-BT ngày 25/8/2020 của Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp

Về việc đề nghị phối hợp trong công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Thứ 5, 3/9/2020


Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 25/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường của nhà nước và tình hình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Thứ 6, 26/6/2020


Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 19/02/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020

Thứ 5, 20/2/2020


Công văn số 2499/UBND-NC ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Thứ 6, 30/8/2019


Công văn số 2075/UBND-NC ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Thứ 6, 19/7/2019


Công văn số 174/STP-HCTP ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp

Về việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bôi thường Nhà nước

Thứ 3, 5/3/2019


Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thưởng của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 1/2/2019


Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 28/3/2018 của Sở Tư pháp

Thực hiện công tác về bồi thường của Nhà nước năm 2018

Thứ 6, 6/4/2018


Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường

Thứ 4, 21/3/2018


Công văn số 87/STP-HCTP ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thưc hiện công tác bồi thường của Nhà nước

Thứ 5, 1/2/2018Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang