CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2499/UBND-NC ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Thứ 6, 30/8/2019


Công văn số 2075/UBND-NC ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Thứ 6, 19/7/2019


Công văn số 174/STP-HCTP ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp

Về việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bôi thường Nhà nước

Thứ 3, 5/3/2019


Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thưởng của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 1/2/2019


Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 28/3/2018 của Sở Tư pháp

Thực hiện công tác về bồi thường của Nhà nước năm 2018

Thứ 6, 6/4/2018


Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường

Thứ 4, 21/3/2018


Công văn số 87/STP-HCTP ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thưc hiện công tác bồi thường của Nhà nước

Thứ 5, 1/2/2018


Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 03/01/2018 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp

Thứ 3, 9/1/2018


Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 14/12/2017


Công văn số 3225/BTP-BTNN ngày 06/9/2017 cảu Bộ Tư pháp

V/v triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thứ 3, 12/9/2017Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang