CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 205/QĐ-STP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp

về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2021

Thứ 6, 17/9/2021


Báo cáo số 154/TGPL-NV1 ngày 14/9/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Thứ 4, 15/9/2021


Quyết định số 197/QĐ-STP ngày 06/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc và trang phục trợ giúp viên pháp lý cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 3, 7/9/2021


Thông báo số 06/TB-CTLQC của Công ty luật Quốc Cường

Về việc thông báo bổ sung danh sách luật sư tham gia TGPL tại tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 12/8/2021


Công văn số 356/CTGPL-CS&QLNV ngày 110/8/2021 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

V/v hưởng ứng ngày thành lập tổ chức TGPL, ngày vì người nghèo và ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Thứ 4, 11/8/2021


Quyết định số 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc bổ nhiệm, cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý

Thứ 2, 26/7/2021Quyết định số 06/QĐ-HĐPHLN ngày 25/4/2021 của Sở Tư pháp

Điều chỉnh thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngànhvề trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh

Thứ 3, 25/5/2021


Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 04/02/2021 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 6, 5/2/2021


Kế hoạch số 05/KH-HĐPHLN ngày 01/02/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

Thứ 2, 1/2/2021Tổng số: 74 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang