CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 185/QĐ-STP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020

Thứ 3, 3/11/2020


Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 30/10/2020 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 865/STP - VP ngày 30/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác trợ giúp pháp lý

Thứ 5, 1/10/2020


Kế hoạch số 01/KH-HĐPHLN ngày 19/9/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang

Kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lýtrong hoạt động tố tụng năm 2020

Thứ 2, 21/9/2020


Công văn số 2569 /UBND-TH ngày 15/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tạm thời bố trí thêm diện tích phòng làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nướcquản lý, sử dụng

Thứ 3, 8/9/2020


Công văn số 339/CTGPL-CS&QLNV ngày 14/8/2020 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

Về việc hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9)

Thứ 4, 19/8/2020


Tờ trình số 278/TTr-STC ngày 17/8/2020 của Sở Tài chính

Về việc đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo...

Thứ 3, 18/8/2020


Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Thứ 2, 17/8/2020


Công văn số 2124/UBND-KGVX ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ

Thứ 4, 15/7/2020


Công vắn số 2402/BTP-TGPL ngày 03/7/2020 của Bộ Tư pháp

V/v báo cáo sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý

Thứ 4, 8/7/2020Tổng số: 63 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang