CHUYÊN MỤC >> Kiểm tra, rà soát văn bản
Công vắn số 1018/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/9/2021 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn, đôn đốc rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 3, 14/9/2021


Công văn số 950/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 3, 24/8/2021


Công văn số 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 6, 20/8/2021


Quyết định số 182/QĐ-STP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp

Thứ 6, 13/8/2021


Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 5, 29/7/2021


Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, ràsoát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 3, 2/2/2021


Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 28/01/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 6, 29/1/2021


Công văn số 1166/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2020

Thứ 3, 29/12/2020


Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 27/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 4, 29/7/2020


Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 21/7/2020 của Sở Tư pháp

Tổchức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 22/7/2020Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang