CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo cáo số 225/BC-STP ngày 09/9/2019 của Sở Tư pháp

kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 9 năm 2019

Thứ 3, 10/9/2019


Báo cáo số 147/BC-STP ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019

Thứ 3, 11/6/2019


Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị định số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Thứ 2, 8/4/2019


Quyết định số 554/QĐ-BTP ngày 08/3/2019 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lưc cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Thứ 5, 14/3/2019


Báo cáo số 34/BC-STP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quý I năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Báo cáo số 32/BC-STP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2019

Thứ 6, 8/3/2019


Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 22/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/QĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 26/2/2019


Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 19/2/2019


Báo cáo số 269/BC-STP ngày 10/12/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Thứ 3, 18/12/2018


Báo cáo số 270/BC-STP ngày 10/12/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018

Thứ 3, 18/12/2018Tổng số: 37 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang