CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo số 02/TB-HHDN ngay f06/9/2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Về việc dừng hợp tcas, rút vốn khỏ Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền tại tổ 7, phường Phhan Thiết, thành phố Tuyên Quang

Thứ 5, 16/9/2021


Công văn số 3382/UBND-NLN ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 3, 14/9/2021


Công văn số 1642/SKH-ĐKKD ngày 13/9/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư

V/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ 3, 14/9/2021


Công văn số 3369/UBND-TH ngày 11/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

Thứ 2, 13/9/2021


Báo cáo số 190/BC-STP ngày 30/8/2021 của Sở Tư pháp

Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Thứ 3, 31/8/2021


Báo cáo số 182/BC-STP ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốctế

Thứ 2, 23/8/2021


Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 07/8/2021 của Sở Tư pháp

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022

Thứ 3, 10/8/2021


Công văn số 938/BHXH-QLT ngày 15/7/2021 của Bảo hiển xã hội tỉnh Tuyên Quang

Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 26/7/2021


Công văn số 2278/UBND-NC ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Thứ 2, 12/7/2021


Quyết ddinhhj số 336/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Thứ 5, 3/6/2021Tổng số: 74 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang