CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ 2, 21/9/2020


Công văn số 2703/UBND-NC ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020

Thứ 6, 4/9/2020


Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08/7/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020

Thứ 6, 10/7/2020


Công văn số 423/STP-TTr ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020

Thứ 5, 14/5/2020


Công văn số 1231 /UBND-NC ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2020

Thứ 2, 4/5/2020


Công văn số 1087/UBND-NC ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Thứ 2, 20/4/2020


Công văn số 1095/UBND-NC ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020

Thứ 2, 20/4/2020


Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 28/02/2020 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2020

Thứ 6, 6/3/2020


Công văn số 911/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 22/9/2019 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Thứ 2, 23/9/2019


Công văn số 692 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/7/2019 của Sở Tư pháp

Về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2019

Thứ 2, 15/7/2019Tổng số: 46 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang