CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Thứ 2, 11/3/2019


Quyết định số 27/Đ-STP ngày 15/02/2019 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 5, 21/2/2019


Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 28/01/2019 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 2, 18/2/2019


Kế hoach số 15/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 2, 4/2/2019


Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 2, 4/2/2019


Công văn số 1238/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp

V/v Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Thứ 2, 17/12/2018


Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 25/10/2018


Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 28/3/2018 của Sở Tư pháp

Theo dõi tình hình thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 31/8/2018


Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018 - 2022

Thứ 3, 28/8/2018


Công văn số 719/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 31/7/2018 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội

Thứ 4, 1/8/2018Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang