CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Quyết định số 135/QĐ-STP ngày 02/6/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới giai đoạn 2021-2025: "Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

Thứ 3, 14/9/2021


Báo cáo số 599/BC-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thứ 3, 24/8/2021


Kế hoạch số 23/KH- STP ngày 01/6/2021 của Sở Tư pháp

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Thứ 6, 20/8/2021


Công văn số 605/STP-TTr ngày 15/6/2021 của Sở Tư pháp

V/v đôn đốc báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Thứ 3, 15/6/2021


Công văn số 259/STP-TTr ngày 31/3/2021 của Sở Tư pháp

V/v tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Thứ 5, 1/4/2021


Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 3, 9/2/2021


Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 24/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Thứ 3, 2/2/2021


Công văn số 1047/STP-TTr ngày 18/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Thứ 5, 19/11/2020


Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 17/11/2020 của Sở Tư pháp

Triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Thứ 4, 18/11/2020


Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhânvà gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Thứ 3, 27/10/2020Tổng số: 40 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang