CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền

Quyền, nghĩa vụ của công dân về cư trú; nơi cư trú

Ngày 13/11//2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 (sau đây gọi chung là Luật cư trú) và thay thế Luật Cư trú năm 2006. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 Quy định chi tiết...

Thứ 6, 16/7/2021


Điều trị, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV; các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực...

Thứ 2, 12/7/2021


Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Điều 12, Điều 13 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, như sau:

Thứ 2, 12/7/2021

Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 07/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 9/7/2021


Các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng, chống HIV/AIDS

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực...

Thứ 6, 9/7/2021


Các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng, chống HIV/AIDS

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực...

Thứ 6, 9/7/2021Tổng số: 180 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang