CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 68/BC-STP ngày 18/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 19/4/2019


Báo cáo số 71/BC-STP ngày 18/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 19/4/2019


Báo cáo số 66/BC-STP ngày 17/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thứ 5, 18/4/2019


Báo cáo số 69/BC-STP ngày 18/4/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 18/4/2019


Báo cáo số 47/BC-STP ngày 20/3/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ % để xác định đơn giá thuế đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá

Thứ 6, 29/3/2019


Báo cáo số 33/BC-STP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 8/3/2019


Báo cáo số 24/BC-STP ngày 28/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Thứ 6, 1/3/2019


Báo cáo số 23/BC-STP ngày 28/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 1/3/2019


Báo cáo số 14/BC-STP ngày 30/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa...

Thứ 5, 31/1/2019


Báo cáo số 267/BC-STP ngày 07/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

Thứ 3, 11/12/2018Tổng số: 110 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang