CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 216/BC-STP ngày 15/9/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 16/9/2020


Báo cáo số 211/BC-STP ngày 10/9/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 10/9/2020


Báo cáo số 207/BC-STP ngày 07/9/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/9/2020


Báo cáo số 196/BC-STP ngày 19/8/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 20/8/2020


Báo cáo số 193/BC-STP ngày 17/8/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hànhQuy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 18/8/2020


Báo cáo số 179/BC-STP ngày 04/8/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 4/8/2020


Báo cáo số 152/BC-STP ngày 18/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 157/BC-STP ngày 20/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 158/BC-STP ngày 20/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 150/BC-STP ngày 10/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai; ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/7/2020Tổng số: 184 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang