CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 114/BC-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định khu vực cấm, địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Thứ 2, 25/6/2018


Báo cáo số 54/BC-STP ngày 18/4/2018

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 20/4/2018


Báo cáo số 08/BC-STP ngày 25/01/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định (lần 03) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về viêc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 29/1/2018


Báo cáo số 318/BC-STP ngày 14/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Thứ 2, 18/12/2017


Báo cáo số 306/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định (lần 3) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan đơn vị có liên quan trong viêc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng...

Thứ 4, 13/12/2017


Báo cáo số 308/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 309/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 310/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành về trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 289/BC-STP ngày 01/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/12/2017


Báo cáo số 257/BC-STP ngày 06/11/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và dử dụng phí thẩm định phuong án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 5, 23/11/2017Tổng số: 68 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang