CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 192/BC-STP Tuyên Quang, ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 26/9/2018


Báo cáo số 191/BC-STP ngày 21/9/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định các khoản đóng góp, hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 24/9/2018


Báo cáo số 158/BC-STP ngày 15/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 17/8/2018


Báo cáo số 160/BC-STP ngày 16/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 17/8/2018


Báo cáo số 152/BC-STP ngày 09/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/8/2018


Báo cáo số 153/BC-STP ngày 10/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi...

Thứ 3, 14/8/2018


Báo cáo số 144/BC-STP ngày 31/7/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 1/8/2018


Báo cáo số 133/BC-STP ngày 09/7/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 23/7/2018


Báo cáo số 114/BC-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định khu vực cấm, địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Thứ 2, 25/6/2018


Báo cáo số 85/BC-STP ngày 29/5/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/6/2018Tổng số: 88 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang