CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 319/BC-STP ngày 14/12/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán...

Thứ 6, 18/12/2020


Báo cáo số 327/BC-STP ngày 17/12/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 17/12/2020


Báo cáo số 305/BC-STP ngày 09/12/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 10/12/2020


Báo cáo số 287/BC-STP ngày 27/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; mức chi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 30/11/2020


Báo cáo số 288/BC-STP ngày 27/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025

Thứ 2, 30/11/2020


Báo cáo số 290/BC-STP ngày 29/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 30/11/2020


Báo cáo số 280/BC-STP ngày 24/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnhGiao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 25/11/2020


Báo cáo số 260/BC-STP ngày 06/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 9/11/2020


Báo cáo số 259/BC-STP ngày 05/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 5/11/2020


Báo cáo số 254/BC-STP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 và quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ...

Thứ 2, 26/10/2020Tổng số: 195 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang