CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 149/BC-STP ngày 12/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 12/6/2019


Báo cáo số 148/BC-STP ngày 12/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 12/6/2019


Báo cáo số 146/BC-STP ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành...

Thứ 3, 11/6/2019


Báo cáo số 140/BC-STP ngày 07/6/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa...

Thứ 6, 7/6/2019


Báo cáo số 138/BC-STP ngày 06/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 6/6/2019


Báo cáo số 122/BC-STP ngày 02/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 3/6/2019


Báo cáo số 119/BC-STP ngày 29/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 30/5/2019


Báo cáo số 111/BC-STP ngày24/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/5/2019


Báo cáo số 113/BC-STP ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/5/2019


Báo cáo số 117/BC-STP ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017...

Thứ 2, 27/5/2019Tổng số: 137 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang