CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 150/BC-STP ngày 10/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai; ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/7/2020


Báo cáo số 108/BC-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 4/6/2020


Báo cáo số 85/BC-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chủ nhật, 17/5/2020


Báo cáo số 70/BC-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 4/5/2020


Báo cáo số 66/BC-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/4/2020


Báo cáo số 57/BC-STP ngày 17/4/2020 cảu Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 17/4/2020


Báo cáo số 53/BC-STP ngày 13/3/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/4/2020


Báo cáo số 50/BC-STP ngày 08/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh...

Thứ 4, 8/4/2020


Báo cáo số 45/BC-STP ngày 24/3/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 25/3/2020


Báo cáo số 37/BC-STP ngày 19/3/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Thứ 6, 20/3/2020Tổng số: 174 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang