CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 477/STP-XD&KTVB ngày 03/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp hoàn thiện các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Thứ 3, 4/6/2019


Công vắn số 478/STP-XS&KTVB ngày 03/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v đôn đốc thực hiện Danh mục xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2019

Thứ 3, 4/6/2019


Công văn số 472/STP-XD&KTVB ngày 31/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 31/5/2019


Công văn số 459/STP-XD&KTVB ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 2, 27/5/2019


Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 23/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

Thứ 6, 24/5/2019


Công văn số 452/STP-XD&KTVB ngày 24/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định (đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

Thứ 6, 24/5/2019


Công văn số 447/STP-XD&KTVB ngày 23/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 23/5/2019


Công văn số 443/STP-XD&KTVB ngày 22/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v đôn đốc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật

Thứ 5, 23/5/2019


Công văn số 442/STP-XD&KTVB ngày 22/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 23/5/2019


Công văn số 441/STP-XD&KTVB ngày 22/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 23/5/2019Tổng số: 162 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang