CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 316/STP-XD&KTVB ngày 16/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết (Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

Thứ 3, 16/4/2019


Công văn số 251/STP-XD&KTVB ngày 03/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc đôn đốc thực hiện Danh mục xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2019

Thứ 5, 4/4/2019


Công văn số 245/STP-XD&KTVB ngày 01/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v điều chỉnh thời gian họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản QPPL

Thứ 2, 1/4/2019


Công văn số 237/STP-XD&KTVB ngày 28/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định

Thứ 6, 29/3/2019


Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 28/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh...

Thứ 6, 29/3/2019


Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 26/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 6, 29/3/2019


Công văn số 220/STP-XD&KTVB ngày 20/3/2019 của Sở tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 21/3/2019


Công văn số 209/STP-XD&KTVB ngày 14/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 15/3/2019


Công văn số 181/STP-XD&KTVB ngày 07/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 8/3/2019


Quyết định số 47/QĐ-STP ngày 06/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá và mức đơn giá thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy...

Thứ 6, 8/3/2019Tổng số: 135 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang