CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 837/STP-XD&KTVB ngày 12/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đông tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 12/9/2018


Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày...

Thứ 6, 7/9/2018


Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 7/9/2018


Công vắn số 811/STP-XD&KTVB ngày 31/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 4/9/2018


Công văn số 798/STP-XD&KTVB ngày 28/8/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 29/8/2018


Quyết định số 131/QĐ-STP ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 1/8/2018


Công văn số 723/STP-XD&KTVB ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 1/8/2018


Công văn số 687/STP-XD&KTVB ngày 24/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 26/7/2018


Công văn số 603/STP-XD&KTVB ngày 02/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 5/7/2018


Công văn số 592/STP-XD&KTVB

V/v mờ họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 2/7/2018Tổng số: 94 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang