CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 4/1/2021


Công văn số 1156/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/12/2020 cảu Sở Tư pháp

V/v lập danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020

Thứ 3, 22/12/2020


Quyết định số 207/QĐ-STP ngày 23/11/2020 của Sở Tư pháp

Thay đổi thành viên Tổ soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2020

Thứ 3, 24/11/2020


Công văn số 1067/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 23/11/2020


Công văn số 1042/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo nghị quyết

Thứ 2, 16/11/2020


Công văn số 806/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; danh mục nghị quyết QPPL quy định chi tiết

Thứ 2, 21/9/2020


Công văn số 804/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 18/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn, đôn đốc lập đề nghịxây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình

Thứ 7, 19/9/2020


Công văn số 2816/UBND-NC ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2021

Thứ 2, 14/9/2020


Công văn số 779/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 10/9/2020


Quyết định số 152/QĐ-STP ngày 04/9/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/9/2020Tổng số: 215 | Trang: 1 trên tổng số 22 trang