CHUYÊN MỤC >> Hòa giải cơ sở
Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công nhận Tập huấn viên hòa giải cấp tỉnh

Thứ 5, 2/4/2020


Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 1/8/2019


Công văn số 570 /STP- PBGDPL ngày 17/6/2019 của Sở Tư pháp

V/v kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở

Thứ 2, 17/6/2019


Công văn số 454 /STP- PBGDPL ngày 24/5/2019 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn khen thưởng 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Thứ 6, 24/5/2019


Công văn số 36/STP-PBGDPL ngày 12/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v theo dõi tình hình thi thành pháp luật về hòa giải cơ sở

Thứ 2, 15/4/2019


Báo cáo số 55/BC-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 29/3/2019


Báo cáo số 218/BC-STP ngày 26/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa cơ quan Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải cơ sở

Thứ 6, 2/11/2018


Công vắn số 724/STP-PBGDPL ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện quy ước cơ sở

Thứ 6, 3/8/2018


Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 12/7/2018


Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ Tư pháp

V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thứ 5, 26/4/2018Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang