CHUYÊN MỤC >> Hòa giải cơ sở
Công văn số 36/STP-PBGDPL ngày 12/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v theo dõi tình hình thi thành pháp luật về hòa giải cơ sở

Thứ 2, 15/4/2019


Báo cáo số 218/BC-STP ngày 26/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa cơ quan Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải cơ sở

Thứ 6, 2/11/2018


Công vắn số 724/STP-PBGDPL ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện quy ước cơ sở

Thứ 6, 3/8/2018


Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 12/7/2018


Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ Tư pháp

V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thứ 5, 26/4/2018


Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

Thứ 6, 12/5/2017


Công văn số 1048/UBND-NC ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác hòa giải, quy ước cơ sở

Thứ 5, 20/4/2017


Báo cáo số 95/BC-BTC ngày 29/3/2017 của Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Báo cáo tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Thứ 3, 4/4/2017


Tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên huyện Lâm Bình

Thực hiện Thông báo số 37/TB-BTP ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên huyện Lâm Bình, ngày 30/11/2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Lâm Bình tổ...

Thứ 2, 5/12/2016


Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

Thứ 6, 26/8/2016Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang