CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 357/CCN-PL&QLCNTN ngày 08/7/2021 của Cục Con nuôi Bộ Tư pháp

cách ghi mẫu Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thứ 2, 2/8/2021


Công văn số 721/STP-BT&HCTP ngày 09/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 9/7/2021


Công văn số 509/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi

Thứ 2, 31/5/2021


Công văn số 506/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế

Thứ 2, 31/5/2021


Công văn số 160/CCN-QLCCNNg ngày 29/3/2021 của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp

Về việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em là con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi

Thứ 5, 8/4/2021


Công văn số 274/STP-BT&HCTP ngày 06/4/2021 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước

Thứ 4, 7/4/2021


Công văn số 82/STP-BT&HCTP ngày 04/02/2021 của Sở Tư pháp

V/v tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi; Công ướcLa Hay số 33

Thứ 5, 4/2/2021


Công văn số 54/STP-BT&HCTP ngày 21/01/2021 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thứ 6, 22/1/2021


Công văn số 23/CCN-PL&QLCNTN ngày 19/01/2021 của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp

V/v phổ biến Thông tư số10/2020/TT-BTP

Thứ 4, 20/1/2021Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang