CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2963/UBND-KSTT ngày 22/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tiếp tục chấn chỉnh việc công khai TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Thứ 3, 22/9/2020


Công văn số 2845/UBND-KSTT ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thứ 3, 15/9/2020


Quyết định số 156/QĐ-STP ngày 10/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 10/9/2020


Công văn số 2389/UBND-KSTT ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc triển khai Văn bản số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thứ 3, 4/8/2020


Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 10/6/2020


Công văn số 1705/UBND-KSTT ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Thứ 4, 10/6/2020


Nghị định số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Ban hànhChương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Thứ 4, 10/6/2020


Công văn số 1554/UBND-KSTT ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về chấn chỉnh việc công khai TTHC, hồ sơ giải quyết TTHC

Thứ 5, 28/5/2020


Công văn số 3998/VPCP-KSTT ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

Thứ 5, 28/5/2020


Công văn số 1049/UBND-NC ngày 14/4/2020 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2020

Thứ 3, 14/4/2020Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang