CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 1049/UBND-NC ngày 14/4/2020 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2020

Thứ 3, 14/4/2020


Công văn số 1025/UBND-KSTT ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Thứ 2, 13/4/2020


Báo cáo số 51/BC-STP ngày 09/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế giai đoạn 2016- 2020; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Thứ 6, 10/4/2020


Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổng kết công tác cải cách hành chínhgiai đoạn 2011-2020và xâydựng phương hướng, nhiệm vụcông tác cải cáchhành chínhgiai đoạn 2021-2030

Thứ 2, 6/4/2020


Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 06/02/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giáthủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2020

Thứ 6, 7/2/2020


Công văn số 1585/UBND-KSTT ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện tiếp nhận, trả kết quả GQTTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ 3, 11/6/2019


Công văn số 784/UBND-NC ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019

Thứ 2, 8/4/2019


Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Thứ 2, 8/4/2019


Công văn số 838/UBND-KSTT ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Văn bản số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 5/4/2019


Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 2, 1/4/2019Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang