CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 247/QĐ-STP ngày 23/11/2021 của Swor Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 24/11/2021


Công văn số 4608/UBND-NC ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các năm tiếp theo

Thứ 4, 24/11/2021


Công văn số 4471/UBND-THCBKS ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thứ 4, 17/11/2021


Quyết định số 226/QĐ-STP ngày 27/10/2021 của Sở Tư pháp

Về việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 28/10/2021


Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động củaTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 25/10/2021


Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 25/10/2021


Công văn số 3452/UBND-KSTT ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích

Thứ 6, 17/9/2021


Quyết định số 192/QĐ-STP ngày 28/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc chi giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021

Thứ 3, 31/8/2021


Công văn số 940/STP-VP ngày 20/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của SởTư pháp qua dịch vụ BCCI

Thứ 2, 23/8/2021


Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 16/8/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021

Thứ 3, 17/8/2021Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang