CHUYÊN MỤC >> Thủ tục hành chính
Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22/5/2020 của Bộ Tư pháp

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 25/5/2020


Quyết định số 1008/QĐ-BTP ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 6, 17/5/2019


Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/5/2019


Quyết định số 614/QĐ-STP ngày 18/3/2019 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 25/3/2019


Quyết định số 537/QĐ-STP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 25/3/2019


Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 9/1/2019


Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định về việc công bố danh mục 14 thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Lý lịch tư pháp, hòa giải cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở tư pháp

Thứ 6, 7/12/2018


Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 4, 7/11/2018


Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Thứ 7, 21/7/2018


Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 28/6/2018Tổng số: 49 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang