CHUYÊN MỤC >> Thủ tục hành chính
Công văn số 1014/STP-VP ngày 09/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị đăng tải TTHC lĩnh vực thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

Thứ 3, 10/11/2020


Công văn số 1002/STP-VP ngày 03/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị đăng tải thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

Thứ 3, 3/11/2020


Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 22/10/2020


Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 14/10/2020


Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28/9/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 3, 29/9/2020


Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 21/9/2020


Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 21/9/2020


Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 4, 16/9/2020


Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/020 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 5, 10/9/2020


Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụcông trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

Thứ 3, 1/9/2020Tổng số: 72 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang