CHUYÊN MỤC >> Công khai tiến độ giải quyết TTHC
Công văn số 31/BC-VP ngày 28/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020

Thứ 5, 29/10/2020


Báo cáo số 14/BC-VP ngày 09/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020

Thứ 4, 10/6/2020


Báo cáo số 10/BC-VP ngày 09/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/03/2020 đến ngày 15/4/2020

Thứ 2, 11/5/2020


Báo cáo số 195/BC-STP ngày 28/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7/2017 đến 15/8/2017

Thứ 3, 29/8/2017


Báo cáo số 170/BC-STP ngày 27/7/2017 của Sở TƯ pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hổ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2017 đến 15/7/2017

Thứ 6, 4/8/2017


Báo cáo số 143/BC-STP ngày 28/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cá cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2017 đến 15/6/2017

Thứ 4, 5/7/2017


Báo cáo số 93/BC-STP ngày 29/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả tổng hợ tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2017 đến ngày 15/5/2017

Thứ 6, 2/6/2017


Báo cáo số 61/BC-STP ngày 26/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/3/2017 đến 15/4/2017

Thứ 4, 26/4/2017


Báo cáo số 43/BC-STP ngày 28/03/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2017 đến ngày 15/3/2017

Thứ 4, 29/3/2017


Báo cáo số 23/BC-STP ngày 28/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2017 đến 15/02/2017

Thứ 3, 28/2/2017Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang