CHUYÊN MỤC >> Kiểm tra, rà soát văn bản
Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần

Thứ 3, 12/2/2019


Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 9/3/2018


Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v công bố danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

Thứ 3, 27/2/2018


Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 6, 2/2/2018


Công văn số 1183/STP-XD&KTVB ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thứ 6, 5/1/2018


Công văn số 01/STP-XD&KTVB ngày 02/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định công bố danh mục văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

Thứ 4, 3/1/2018


Báo cáo số 111/BC-STP ngày 14/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thứ 6, 16/6/2017


Báo cáo số 96/BC-STP ngày 30/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản

Thứ 5, 1/6/2017


Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 23/2/2017


Công văn số 08/STP-XDKTVB ngày 06/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

Thứ 2, 9/1/2017Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang