CHUYÊN MỤC >> Kiểm soát thủ tục hành chính
Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 cảu Bộ Tư pháp

V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 8/6/2020


Công văn số 1673/UBND-KSTT ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ 2, 8/6/2020


Công văn số 1465/UBND-KSTT ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/vcập nhật CSDLQG vềTTHC và xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp

Thứ 3, 19/5/2020


Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 19/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2020

Thứ 4, 22/1/2020


Công văn số 1325/UBND-KSTT ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Thứ 3, 21/5/2019


Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công tác kiểm soát TTHC của Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 6, 15/3/2019


Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 05/3/2019 của Sở Tư pháp

Tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Thứ 6, 15/3/2019


Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 4, 6/3/2019


Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 1/2/2019


Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Tư pháp; lao động - Thương binh và xã hội; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 7, 29/9/2018Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang