CHUYÊN MỤC >> Cải cách hành chính
Công văn số 1005/SNV-CCHC-VTLT ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ

Về việc báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2020 và nội dung xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021

Thứ 4, 18/11/2020


Công văn số 3464/UBND-NC ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thông tin, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước

Thứ 4, 4/11/2020


Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ

Về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Thứ 2, 29/6/2020


Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Thứ 5, 25/6/2020


Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Thứ 5, 25/6/2020


Công văn số 1728/UBND-NC ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 10/6/2020


Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện nội dungđột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quảcải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủtục hành chính”năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

Thứ 5, 21/5/2020


Công văn số 296/SNV-CCHC ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ

V/v hướng dẫn chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2019

Thứ 2, 4/5/2020


Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/4/2020


Quyết định số 118 /QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/4/2020Tổng số: 55 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang