CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Báo cáo số 65/BC-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/4/2020


Công văn số 369/XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/4/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định

Thứ 3, 21/4/2020


Công văn số 205/STP-XD&KTVB ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 10/3/2020


Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

Thứ 4, 4/3/2020


Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 10/2/2020


Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 6/2/2020


Quyết định số 19/QĐ_STP ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 6/2/2020


Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày...

Thứ 5, 6/2/2020


Công văn số 1157 /STP-XD&KTVB ngày 22/11/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 22/11/2019


Công văn số 1145/STP-XD&KTVB ngày 18/11/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 18/11/2019Tổng số: 188 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang