HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 224/BC-STP 14/10/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2 609/QĐ-UBND 05/10/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: xây dựng chỉnh trang khu vực trung tâm hành chính thành phố Tuyên Quang
3 2066/CBGVL-SXD 05/10/2021 Công văn Sở Xây dựng CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ IV NĂM 2021
4 3746/UBND-TH 04/10/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo phục vụ giám sát
5 1079/QĐ-BNV 02/10/2021 Quyết định Bộ Nội vụ Phân loại đơn vị hành chính thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang
6 209/QĐ-STP 30/09/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
7 16-KH/ĐU 30/09/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8 15-KH/ĐU 30/09/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
9 43/KH-STP 30/09/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025
10 13-KH/ĐU 27/09/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
11 161/KH-UBND 24/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Nâng cao chất lượng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
12 159/KH-UBND 24/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện hoàn thành và quyết toán Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác di dân tái định cư
13 3558/UBND-NC 24/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện việc đột phá, đổi mới
14 587/QĐ-UBND 24/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
15 587-CV/BTGTU 22/09/2021 Kế hoạch Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
16 3556/UBND-KGVX 22/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
17 156/KH-UBND 21/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18 155/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19 154/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20 3483/UBND-ĐTXD 18/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ
21 3476/UBND-TH 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ
22 1940/SXD-KTBĐS 17/09/2021 Công văn Sở Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
23 3477/UBND-NLN 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang chủ động ứng phó với mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất
24 153/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25 204/BC-STP 17/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021
26 3460/UBND-THVX 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh
27 02/BATGT-GT 17/09/2021 Công văn Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
28 3461/UBND-THVX 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh
29 1312/QĐ-BTP 16/09/2021 Quyết định Bộ Tư pháp về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp"
30 6547/VPCP-KTTH 16/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
31 28/TB-STP 16/09/2021 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại Long Mai và ghi tên vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại tỉnh Tuyên Quang
32 1029/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 15/09/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết
33 38/KH-SLĐTBXH 15/09/2021 Kế hoạch Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34 1657/SKH-ĐKKD 13/09/2021 Công văn Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
35 149/KH-UBND 13/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
36 18-KL/ĐU 13/09/2021 Quyết định Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ mười bảy (khóa X)
37 151/KH-UBND 13/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
38 614-CV/TU 12/09/2021 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh
39 202/QĐ-STP 12/09/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030
40 3362/UBND-KGVX 11/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt thực hiện phương châm lấy xã, phường, thịtrấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ"
41 561/QĐ-UBND 11/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu dân cư tổ dân phố Ba Trãng (Đoạn Km 36 + 700 - QL2), thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
42 01/QĐ-BCĐ 11/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc phân công tác thành viên BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
43 03-QĐ/TU 10/09/2021 Quyết định Tỉnh ủy Tuyên Quang Về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý
44 200/QĐ-STP 10/09/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ghi tên vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại tỉnh Tuyên Quang và cấpThẻ Thừa phát lại
45 197/BC-STP 10/09/2021 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III và 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021
46 31-BC/ĐU 10/09/2021 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 8/2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2021
47 02-HD/BDVTU 10/09/2021 Hướng dẫn Ban Dân vận Tỉnh ủy Hướng dẫn về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở
48 1066/SCT-QLTMXNK 10/09/2021 Kế hoạch Sở Công thương Tổ chức phát động phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang” năm 2021
49 2020/SYT-NVYD 09/09/2021 Công văn Sở Y tế Về việc tiếp tục thực hiện công văn 6386/BYT-MT của bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch
50 01/CTrPH 09/09/2021 Chương trình UBND tỉnh Tuyên Quang Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
51 199/QĐ-STP 09/09/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31/5/2021 triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của SởTư pháp giai đoạn 2021-2025
52 12-KH/ĐU 09/09/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
53 49/BC-VP 09/09/2021 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021
54 544/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
55 544/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
56 544/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
57 3305/UBND-TC 08/09/2021 Công văn Sở Tài chính tiết kiệm chi từ NSNN những tháng cuối năm 2021
58 537/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại
59 28-KH/ĐUK 08/09/2021 Kế hoạch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
60 1840/CBGVL-SXD 07/09/2021 Công văn Sở Xây dựng Công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021
61 799/STTTT-TTBCXB 07/09/2021 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội
62 62/QĐ-HĐND 07/09/2021 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
63 538/QĐ-UBND 07/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa
64 147/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
65 89-BC/TU 06/09/2021 Báo cáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
66 01/CT-UBND 05/09/2021 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
67 534/QĐ-UBND 04/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tuyên Quang
68 192/BC-STP 04/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch Covid-19
69 192/BC-STP 04/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015
70 191/BC-STP 03/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện công tác chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tại SởTư pháp
71 11-KH/ĐU 30/08/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
72 671-CV/TU 30/08/2021 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện phong trào " Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"
73 506/QĐ-UBND 26/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
74 3105/UBND-NLN 26/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy
75 01/QĐ-BCĐ389 25/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang (Ban chỉ đạo 389/TQ)
76 503/QĐ-UBND 25/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Trạm dừng nghỉ tại Km 16 đường Na Hang - Tuyên Quang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
77 3072/UBND-NC 24/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
78 1282/QĐ-UBND 24/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Gia cố chống sạt lở kè bờ sông khu tưởng niệm liệt sỹ ngành Tài chính tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
79 1746/STC-QLNS 23/08/2021 Công văn Sở Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
80 3036/UBND-NC 21/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
81 756/SKHCN-QLCN&TĐC 20/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh
82 1710/STC-QLNS 20/08/2021 Công văn Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ
83 2866/BTP-VP 20/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam
84 181/BC-STP 18/08/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quảcông tác tư pháp tháng 8 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021
85 2970/UBND-NC 18/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Văn bản số 81-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp
86 488/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Lô, Km71 đường Tuyên Quang -Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
87 134/KH-UBND 17/08/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang –Hà Giang
88 178/BC-STP 17/08/2021 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
89 921/STP-VP 17/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 28/8/1945-28/8/2021
90 01/QĐ-BCĐ 17/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
91 182/QĐ- STP 14/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
92 125/KH-UBND 13/08/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021)và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 -2021)
93 472/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc uỷ quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang –Hà Giang (địa phận huyện Yên Sơn)
94 474/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
95 181/QĐ-STP 11/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Ban khuyến học Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
96 169/BC-STP 10/08/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
97 1157/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh
98 176/QĐ-STP 10/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ nguồn thu được để lại năm 2021 của Sở Tư pháp
99 178/QĐ-STP 10/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tư pháp
100 467/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận thành phố Tuyên Quang

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG