Số - ký hiệu: 1218/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/10/2017
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thống Kê ngành Tư pháp
Trích yếu: V/v phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 12/2019/TT-BTP Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 31/12/2019
2 146/STP-PBGDPL Công văn V/v đôn đốc báo cáo Thống kê Ngành Tư pháp 18/11/2019
3 1100/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019 31/10/2019
4 1097/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019 30/10/2019
5 466/STP-VP Công văn Về việc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 29/05/2019
6 371/STP-VP Công văn V/v hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 03/05/2019
7 102/STP-VP Công văn V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2018 chính thức 30/01/2019
8 122/UBND-TH Công văn V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019
9 1025/STP-VP Công văn V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018 26/10/2018
10 449/STP-VP Công văn V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 17/05/2018
11 969/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ngành Tư pháp năm 2017 19/10/2017
12 714/STP-VP Công văn V/v hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp 30/09/2016
13 04/2016/TT-BTP Thông tư Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 03/03/2016
14 04/2016/TT-BTP Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 03/03/2016