Hội nghị (trực tuyến) Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp (mở rộng), kỳ tháng 4
Thứ Năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020 - 10:47

Vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng bằng hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Sở Tư pháp; tham dự Hội nghị có 26 đảng viên, quần chúng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động khối Văn phòng Sở.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2020. Trong quý I, Đảng ủy đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X và lãnh đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, tham gia có hiệu quả các phong trào do tổ chức đoàn cấp trên phát động; lãnh đạo cơ quan Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, có các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

Ảnh: Các điểm cầu tham gia Hội nghị

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở đã công bố Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, theo đó cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên quang có 04 phòng, đơn vị thuộc Sở, gồm: (1) Văn phòng Sở; (2) Thanh tra Sở; (3) Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; (4) Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp và 03 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 1); Chánh Văn phòng Sở đã công bố 04 quyết định điều động và bổ nhiệm 04 chức danh lãnh đạo cấp phòng cho phù hợp với tên phòng mới kiện toàn, 07 quyết định điều động gắn với chuyển đổi vị trí việc làm của 07 công chức. Sau khi kiện toàn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp giảm 03 phòng chuyên môn thuộc sở, giảm 13 chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở (gồm: 03 chức danh trưởng phòng, 10 chức danh phó phòng); giảm 01 chức danh phó thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, 02 chức danh trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể rà soát lại các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính phát sinh, không để quá hạn, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; các phòng, đơn vị sau khi kiện toàn thực hiện phân công nhiệm vụ, bàn giao công việc, không để công việc bị gián đoạn; giao Chánh Văn phòng Sở chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trình Giám đốc sở ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg các phòng, đơn vị và từng công chức, viên chức có các biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; các chi bộ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để tổ chức thực hiện.
Việc tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến là một trong những biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Sở Tư pháp, nhằm tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.


Tin: Minh Hiền

Ảnh: Trang Tuyên, Đức Thành 
558 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: