Chức năng - Nhiệm vụ
Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2012 - 03:02

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp

I. Chức năng

1. Văn phòng Sở

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Sở, Ngành; làm đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai các chương trình công tác. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp; tổ chức cán bộ, xây dựng ngành, thi đua khen thưởng; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, quản trị mạng; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ hoạt động của Lãnh đạo Sở và cơ quan.

2. Thanh tra Sở

Thanh tra Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp.

3. Phòng Xây dựng và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Xây dựng và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; pháp chế sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước.

4. Phòng Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.

5. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở; quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

6. Phòng Hành chính tư pháp

Phòng Hành chính tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Hành chính tư pháp, bao gồm: hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực, con nuôi có yếu tố nước ngoài, kết hôn có yếu tố nước ngoài, bồi thường của nhà nước.

7. Phòng Bổ trợ tư pháp

Phòng Bổ trợ tư pháp là phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, bao gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, công chứng, trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, đăng ký giao dịch bảo đảm, xây dựng quy ước thôn, bản, tổ nhân dân, thi hành án dân sự.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Văn phòng Sở

1.1. Xây dựng Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng ngành tư pháp;

1.2. Xây dựng Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng ngành của Sở Tư pháp;

1.3. Dự thảo Quy chế làm việc; Quy chế quản lý tài sản, tài chính và các quy chế khác trong hoạt động nội bộ cơ quan;

1.4. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở;

1.5. Về xây dựng, tổng hợp, đôn đốc và theo dõi tình tình hình thực hiện chương trình công tác của Sở, Ngành:

a) Xây dựng, trình Giám đốc Sở quyết định chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ hằng năm, quý, tháng của Sở, Ngành; chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Sở;

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của Sở; tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác của Sở, Ngành; kiến nghị các giải pháp bảo đảm thực hiện chương trình công tác của Sở, Ngành;

c) Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Tỉnh và Bộ Tư pháp;

d) Theo dõi, làm đầu mối tổng hợp việc kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp; quy chế dân chủ cơ quan; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận chính quyền, Vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan;

e) Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đến các đơn vị, cá nhân có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo đó; theo dõi, điều phối lịch làm việc của Lãnh đạo Sở;

g) Tổ chức các cuộc họp, làm việc với các phòng, đơn vị thuộc Sở; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và các điều kiện để Lãnh đạo Sở đi công tác hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo.

1.6. Về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành

a) Quản lý biên chế, người lao động; tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế hằng năm; thực hiện quy hoạch, tuyển dụng, bố trí, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức theo thẩm quyền. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức; bổ sung hồ sơ, lý lịch; hướng dẫn, tổng hợp việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Tổng hợp, báo cáo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của cấp trên;

b) Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chế độ làm việc, thời gian làm việc, chế độ đọc báo, triển khai văn bản mới đầu giờ buổi sáng tại cơ quan.

1.7. Về công tác thi đua, khen thưởng:

Theo dõi, tổng hợp, xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành tư pháp.

1.8. Về công tác tài chính, kế toán:

a) Quản lý tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành việc thực hiện các quy chế trong hoạt động nội bộ cơ quan.

1.9. Về công tác hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ:

a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin, tài liệu trong cơ quan theo quy định của pháp luật và của Sở. Quản lý công tác in ấn, phát hành tài liệu, quản lý con dấu, công văn đi đến, hồ sơ lưu trữ, kho, quỹ cơ quan;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của các đơn vị thuộc Sở;

c) Thực hiện công tác lễ tân trong cơ quan Sở, phối hợp đón tiếp các đoàn khách đến cơ quan; tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo; sắp xếp, bố trí địa điểm họp cho các đơn vị thuộc Sở;

d) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, cấp phát văn phòng phẩm phục vụ cho các hoạt động công tác của cơ quan; bảo đảm phương tiện đi lại phục vụ lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của cơ quan; thực hiện công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong cơ quan Sở;

đ) Quản lý và cung cấp sách pháp luật theo hợp đồng ký gửi sách pháp luật với các Nhà xuất bản.

1.10. Tổ chức thực hiện, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. Quản lý, theo dõi quản trị mạng, quản trị Trang thông tin điện tử cơ quan;

1.11. Quản lý công chức, người lao động và tài sản của Văn phòng được Giám đốc Sở giao;

1. 12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Thanh tra Sở.

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm;

2.2. Thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao;

2.3. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật gồm: kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng, chứng thực; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; luật sư; tư vấn pháp luật; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; trợ giúp pháp lý và công tác tư pháp khác;

2.4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

2.6. Thực hiện việc thực hành tiết kiệm, nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan; hướng dẫn công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp kê khai tài sản thu nhập; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

2.7. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra, các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2.9. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra;

2.10. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

2.11. Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân; duy trì đường dây nóng về công tác hộ tịch, công chứng để phát hiện kịp thời và giải quyết, xử lý những hành vi tiêu cực, trì trệ trong công tác hộ tịch, công chứng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

2.12. Tham gia thẩm định hồ sơ xét đặc xá tha tù; hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dưỡng;

2.13. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh; Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh;

2.14. Quản lý công chức và tài sản của Thanh tra được Giám đốc Sở giao;

2.15. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra theo quy định;

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Xây dựng và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật

3.1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực xây dựng và theo dõi chung về thi hành văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Giám đốc Sở;

3.2. Xây dựng dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực xây dựng và theo dõi chung về thi hành văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3.3. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Tổng hợp, dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm.

b) Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì soạn thảo;

c) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức lấy ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

e) Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật.

3.4. Công tác theo dõi chung về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương theo quy định.

3.5. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

a) Xây dựng đề án, dự án chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm.

b) Tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

c) Thực hiện giải đáp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

d) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.6. Công tác Pháp chế:

Quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của phòng pháp chế, công chức pháp chế chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Giúp UBND tỉnh trong việc quản lý công tác pháp chế ở địa phương, cụ thể:

a) Xây dựng, củng cố các tổ chức pháp chế;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác pháp chế;

c) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế;

đ) Báo cáo về công tác pháp chế theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

3.7. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh; Ban Chỉ đạo xây dựng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh;

3.8. Quản lý công chức và tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao;

3.9. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của Phòng theo quy định;

3.10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Phòng Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

4.1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

4.2. Xây dựng dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

4.3. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; tham mưu, đề xuất việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo đề nghị, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền;

b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành;

c) Hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng, củng cố, kiện toàn và hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

4.4. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

a) Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản theo định kỳ, chuyên đề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

4.5. Quản lý, theo dõi Tủ sách pháp luật của cơ quan theo quy định.

4.6. Quản lý công chức và tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao;

4.7. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của Phòng theo quy định;

4.8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

5. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

5.1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật;

5.2. Xây dựng Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật;

5.3. Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và Cơ quan thường trực Hội đồng.

5.4. Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ chung về phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; đồng thời kiểm tra việc thực hiện các nội dung này theo quy định của pháp luật.

5.5. Tham mưu xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Phòng Tư pháp huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật.

5.6. Tham gia tập huấn cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật.

5.7. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

5.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng hợp, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Bản tin Tư pháp; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và các báo, tạp chí trung ương.v.v...phù hợp với Luật báo chí.

5.9. Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật;

5.10. Về quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở:

a) Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản về hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Phòng Tư pháp huyện, thành phố xây dựng đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở

c) Tham gia tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở;

d) Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

đ) Theo dõi và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công hòa giải ở cơ sở.

5.11. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

5.12. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật;

5.13. Theo dõi và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

5.14. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; Ban an toàn giao thông tỉnh; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh; Ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh;

5.15. Quản lý công chức và tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao;

5.16. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của Phòng theo quy định.

5.17. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

6. Phòng Hành chính tư pháp

6.1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực Hành chính tư pháp;

6.2. Xây dựng Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hành chính tư pháp;

6.3. Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

6.4. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

6.5. Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

6.6. Giải quyết các việc về hộ tịch, kết hôn, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

6.7. Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, kết hôn, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

6.8. Đề nghị Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật;

6.9. Quản lý, cấp phát, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

6.10. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

6.11. Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch;

6.12. Theo dõi công tác thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước; chủ trì, phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; tham mưu, tổ chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

6.13. Quản lý công chức, người lao động và tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao;

6.14. Thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp theo quy định;

6.15. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của Phòng theo quy định;

6.16. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

7. Phòng Bổ trợ tư pháp

7.1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp;

7.2. Xây dựng Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Bổ trợ tư pháp;

7.3. Xây dựng quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

7.4. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.

7.5. Về Giám định tư pháp:

a) Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ trình UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp. Đề nghị Bộ Tư pháp cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp.

b) Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho công tác giám định tư pháp ở địa phương.

7.6. Về công chứng:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng ở địa phương;

c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

đ) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập, giải thể Phòng công chứng khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

e) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên.

7.7. Về luật sư và tư vấn pháp luật:

a) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư;

b) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật;

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cần thiết;

đ) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sưở địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương;

e) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật; hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật.

7.8. Về trợ giúp pháp lý:

a) Quản lý, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi địa phương;

b) Cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật;

c) Quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

7. 9. Về bán đấu giá tài sản:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương;

b) Kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền.

7.10. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật.

7.11. Thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định;

7.12. Quản lý công chức và tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao;

7.13. Thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định;

7.14. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của Phòng theo quy định.

7.15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 
31.543 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: