Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh
Chủ nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018 - 08:56
Tiếp tục chương trình công tác, sáng 4-8, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh.

 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã quan tâm, giúp đỡ Tuyên Quang qua các thời kỳ phát triển, đó là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang ra sức thi đua thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đang thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuyên Quang đã nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch, dự án trên địa bàn, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân…


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh đề nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25-5-2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cho phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương và yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang giải quyết những kiến nghị của tỉnh theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 150/TB-VPCP, ngày 21-3-2017; Thông báo 197/TB-VPCP, ngày 30-5-2018 của Văn phòng Chính phủ, nhất là quan tâm bổ sung số vốn còn thiếu (938 tỷ đồng) của Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào tái định cư. Đồng thời, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai theo hình thức BOT để tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư; bổ sung vào danh mục đầu điểm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ tỉnh bồi thường giải phóng mặt bằng, với tổng kinh phí khoảng 511 tỷ đồng.

Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế các nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng cán bộ, công chức cấp xã, số lượng người hoạt động không chuyên trách, quy định khoán kinh phí... để phù hợp đối với những đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập xã, thôn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; hàng năm, cân đối thêm nguồn lực cho chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá nền hành chính, trong đó ưu tiên các tỉnh miền núi, các tỉnh còn nhiều khó khăn; rà soát, sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện thống nhất, đồng bộ tại các địa phương theo hướng chỉ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, còn cơ cấu tổ chức thực hiện theo Nghị định của Chính phủ; công bố công khai thủ tục hành chính đảm bảo thời gian theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31-10-2017 của Văn phòng Chính phủ…

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên Đoàn công tác,
các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử. Tuyên Quang đã làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn; giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Nhà nước, tạo được niềm tin của nhân dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Tuyên Quang cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính; khai thác tiềm năng, thế mạnh để thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược xây dựng hạ tầng trong các lĩnh vực; gắn phát triển nông nghiệp với tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình tam nông, bảo đảm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh phải gắn cải cách hành chính với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, làm cho cán bộ, công chức Nhà nước thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, cán bộ là “công bộc” của nhân dân; gắn cải cách hành chính của tỉnh với các bộ, ngành Trung ương bảo đảm tính thống nhất; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công khai minh bạch, hạn chế tối đa giải quyết quá hạn, không để xảy tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân…

Đối với các kiến nghị của tỉnh, đồng chí giao cho các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, giải quyết kịp thời.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh.


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên Đoàn công tác,
các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Thuế tỉnh.

Trước đó, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các thành viên Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh về công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh cần tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, giảm các đầu mối, cắt giảm các thủ tục không cần thiết để phục vụ tốt hơn sự nghiệp đổi mới của địa phương…

Nguồn: baotuyenquang.com.vn
1.531 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: