Đến tháng 1/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 24/01/2019 - 08:20
Đến tháng 1/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/01/2019 - 08:20