Đến tháng 4/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
1.237
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 02/04/2020 - 16:51
Đến tháng 4/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 02/04/2020 - 16:51