Đến tháng 10/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
4.589
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 24/10/2020 - 10:44
Đến tháng 10/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/10/2020 - 10:44