Đến tháng 8/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
4.589
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 08/08/2020 - 04:55
Đến tháng 8/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 08/08/2020 - 04:55