Đến tháng 4/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.772
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 25/04/2019 - 23:53
Đến tháng 4/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/04/2019 - 23:53