Đến tháng 8/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
4.972
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 18/08/2019 - 04:48
Đến tháng 8/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/08/2019 - 04:48