Đến tháng 6/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
4.025
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 25/06/2019 - 21:59
Đến tháng 6/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/06/2019 - 21:59