Đến tháng 1/2021, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 23/01/2021 - 05:51
Đến tháng 1/2021, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/01/2021 - 05:51