Đến tháng 10/2021, Sở Tư pháp đã trao đổi
7.402
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 21/10/2021 - 00:05
Đến tháng 10/2021, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/10/2021 - 00:05